Хундулуг Тыва Республиканын чурттакчы чону, силерге дузалажырынга белен бис. Бистин интернет четкивистен дээди, ортумак, ПТУ, колледж, техникумнарнын дипломнарын ооренип, садып ап боор силер. 9-11класстарнын аттестаттарын, бадылга бижиктерни, торуттунген херечилелдерни база оон-даа оске документилерни кылып бээринге белен бис. Чедирип бээри халас. Орус, тыва дылдарга тайылбыр ажылын чорудуп бээр бис. Тыванын болгаш, Россиянын кайы-даа ооредилге черлеринин дипломнарын кылып бээринге белен бис!

 

Купить диплом нужной профессии